likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia

art

Komentarz Komentarz do praw gospodarowanie mieniem gminnym lokatorów uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim: nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania,

likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia w zasobie komunalnym, wyłączenia z obowiązku przyznania lokali socjalnych osobom, jakie samodzielnie mogą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe albo dysponują majątkiem to umożliwiającym; prowadzenie obowiązku przyznawania pomieszczenia tymczasowego; umowy najmu okazjonalnego i instytucjonalnego. Zainteresuje także właścicieli lokali w tym osób, które chcą przewodzić działalność gospodarczą polegającą na najmie lokali, jak i gminy prowadzące gospodarkę mieszkaniową, zarządców nieruchomości, komorników i radców prawnych także najemców lokali. Ochrona praw lokatorów ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) stanowi wszechstronne i skrupulatne zestawienie artykułów tytułowej ustawy wspólnie z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zadania pojawiające się przy jej stosowaniu. Omówione zostały najświeższe zmiany, m.in. wprowadzone przez ustawę z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów na rzecz bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 756), które wkroczą w życie 21.4.2019 r. Niniejsza nowelizacja obejmuje m.in.: zmianę definicji mieszkaniowego zasobu gminy (i publicznego zasobu zarządzaniu mieniem państwowym mieszkaniowego), wprowadzenie definicji „miejscowości pobliskiej", wprowadzenie definicji kosztów utrzymania lokalu, jednoznaczne zdefiniowanie rodzaju opłat, z tytułu których zaległości mogą być podstawą wypowiedzenia stosunku prawnego, umożliwienie rozwiązania umowy najmu w sytuacji, kiedy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, natomiast tak jak i w miejscowości pobliskiej, zmianę wysokości obowiązku odszkodowawczego osoby uprawnionej w wyroku eksmisyjnym do najmu socjalnego lokalu, związanego z zamieszkiwaniem w miejscu dotychczasowym bez tytułu prawnego do czasu wskazania takiego lokalu poprzez gminę, wprowadzenie przepisu obligującego gminę do uregulowania w uchwałach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy najmu lokalu, z jednoczesnym zaoferowaniem lokalu zamiennego w sytuacji, gdy lokal zajmowany ma nieproporcjonalnie dużą powierzchnię w stosunku do liczby zamieszkujących, wprowadzenie dla osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy obowiązku składania deklaracji o wysokości zysków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym również na żądanie gminy oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej czyli pobliskiej miejscowości pod rygorem odpowiedzialności karnej. Do najważniejszych przemian należy zaliczyć podobnie wprowadzenie najmu socjalnego lokali mieszkalnych i tym samym rezygnację ze stosowania pojęcia lokalu socjalnego. Dzięki tym zmianom gminy: mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie śmiałych lokali mieszkalnych, mogą wypożyczać albo podnajmować każdy lokal spełniający warunki ustawowe w ramach najmu socjalnego, mogą notorycznie weryfikować dochody najemców (w razie przekroczenia kryterium dochodowego czynsz może zostać podwyższony), muszą zagwarantować lokal zamienny i zaciemnić koszty przeprowadzki w związku z koniecznością remontu albo rozbiórki budynku gminnego.

Komentarze: 1


noavatar.png
Kinga Flaga-Gieruszyńska radca prawny 2020-04-30

Musiałem sporządzić dla ciebie jedną drobną uwagę, aby ponownie podziękować za niewiarygodne rzeczy, o których mówiłeś w tym artykule. Jest to tak szokujące, otwarte z ludźmi, które lubisz dostarczyć bez zastrzeżeń, że większość z nas mogłaby reklamować się jako książkę elektroniczną, aby zarobić trochę na pieniądze, zwłaszcza teraz, gdy próbowałeś tego, jeśli zdecydujesz. Poza tym rada była wspaniałym sposobem na zrozumienie, że większość ludzi ma podobne marzenie, jak mój własny osobisty, aby dowiedzieć się o tym więcej. Jestem pewien, że wielu innych ciekawszych przedsięwzięć czeka wielu osób, które przeglądnęły Twoją witrynę.